Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho 19,2 gam kim loại M tác dụng với dung dịch...

2. Cho 19,2 gam kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 4,48 lít khí  duy nhất NO(đktc). Kim loại M là :

A.Mg

B.Cu.

C.Fe.

D.Zn.

Hướng dẫn giải.

Ta có \({n_{NO}} = {{4,48} \over {22,4}} = 0,2mol\) 

3M + 4HNO3 -> 3M(NO3)n+ nNO + 2H2O. 

 \({n_M} = {{0,6} \over n}\)

MM = 32n ⟹ Chỉ có n = 2 thì MM = 64. Vậy M là Cu.

Đáp án B.