Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Toluen và benzen phản ứng được với chất nào sau đây:...

2. Toluen và benzen phản ứng được với chất nào sau đây: (1) dung dịch brom trong CCl4; (2) dung dịch kali pemanganat; (3) hi đro có xúc tác Ni, đun nóng;

(4) Br2 có bột Fe, đun nóng? Viết phương trình phản ứng hóa học của các phản ứng xảy ra.

Hướng dẫn.

Các phương trình hóa học:

 + 3H2 \(\xrightarrow[Ni]{t^{o}}\) 

 + 3H2 \(\xrightarrow[Ni]{t^{o}}\) 

 + Br2  \(\xrightarrow[t^{o}]{Fe}\)  + HBr

 + Br2 \(\xrightarrow[t^{o}]{Fe}\)