Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết (theo mẫu).

Viết (theo mẫu):

a) 1m = 10dm = ...cm = ...mm  

1km = ...m

1kg = ...g

1 tấn = ...kg

b) 1m = \(\frac{1}{10}\) dam = 0,1 dam

1m = ...km = ...km

1g = ...kg = ...kg

1kg = ...tấn = ...tấn.

Bài giải:

a) 1m = 10dm = ...cm = ...mm  

1km = 1000m

1kg = 1000g

1 tấn = 1000kg

b) 1m = \(\frac{1}{10}\) dam = 0,1 dam

1m = km = 0,001km

1g = \(\frac{1}{1000}\) kg = 0,001kg

1kg = \(\frac{1}{1000}\) tấn = 0,0001 tấn.

Các bài học nên tham khảo