Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

a) Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm.

a) Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm:

0,35 = ....;             0,5 = ...;               8,75 = ....

b) Viết tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân:

45% = ...;              5% = ....;               625% = .....

Bài giải:

a) 0,35 = 35% ;             0,5 = 0,50 = 50% ;               8,75 = 875%

b) 45% = 0,45;              5% = 0,05;                          625% = 6,25

Các bài học nên tham khảo