Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2. Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

Bài 2. Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

a) \( 8\frac{2}{5}\) ;      b) \( 5\frac{3}{4}\) ;       c) \( 4\frac{3}{7}\) ;        d) \( 2\frac{1}{10}\) .

Bài làm:

a) \( 8\frac{2}{5}\) \( =\frac{42}{5}\) ;             b) \( 5\frac{3}{4}\) \( =\frac{23}{4}\) ;

c) \( 4\frac{3}{7}\) \( =\frac{31}{7}\) ;             d) \( 2\frac{1}{10}\) \( =\frac{21}{10}\) .