Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đun nhẹ 20 g dung dịch

2. Đun nhẹ 20 g dung dịch CuSO4 cho đến khi nước bày hơi hết, người ta thu được chất rắn màu trắng là CuSO4 khan. Chất này có khối lượng là 3,6 g. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4 

Bài giải:

Nồng độ phần trăm của dung dịch:

C% = \(\frac{m_{ct}}{m_{dd}}\) . 100% = \(\frac{3,6}{20}\) . 100% = 18%