Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2. Các đẳng thức sau có thể đồng thời xảy ra không?

Bài 2. Các đẳng thức sau có thể đồng thời xảy ra không?

a) sinα = \( \frac{\sqrt{2}}{3}\) và cosα = \( \frac{\sqrt{3}}{3}\);

b) sinα = -\( \frac{4}{5}\) và cosα = \( -\frac{3}{5}\)

 c) sinα = 0,7 và coα = 0,3

Hướng dẫn giải:

a) Không. Bởi vì \( \left ( \frac{\sqrt{2}}{3} \right )^{2}\) \( +\left ( \frac{\sqrt{3}}{3} \right )^{2}\) < 1

b) Có thể đồng thời xảy ra, vì \( (-\frac{4}{5})^{2}+(-\frac{3}{5})^{2}\) = 1

c) Không. Lí do như câu a