Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hoàn thành những câu sau bằng cách đặt những từ thích hợp vào chỗ trống a) Chất béo tan... trong nước nhưng ... trong benzen và dầu hỏa b) Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng... este trong môi trường ... tạo ra ... và... c) Phản ứng của chất béo với nước trong môi trường axit là phản ứng... nhưng không là phản ứng...

Hoàn thành những câu sau bằng cách đặt những từ thích hợp vào chỗ trống
a) Chất béo tan... trong nước nhưng ... trong benzen và dầu hỏa
b) Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng... este trong môi trường ... tạo ra ... và...
c) Phản ứng của chất béo với nước trong môi trường axit là phản ứng... nhưng không là phản ứng...

 Trả lời

a) Chất béo tan không  trong nước nhưng tan trong benzen và dầu hỏa
b) Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm tạo ra glixerolcác muối của axiit béo
c) Phản ứng của chất béo với nước trong môi trường axit là phản ứng thủy phân nhưng không là phản ứng xà phòng hóa.