Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa propin và các chất sau:

Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa propin và các chất sau:

a) hidro có xúc tác Pd/PbCO3

b) dung dịch brom (dư)

c) dung dịch bạc nitrat trong amoniac

d) hidro clorua có xúc tác HgCl2

Giải