Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

Số oxi hóa của lưu huỳnh trong một loại hợp chất là oleum là...

2. Số oxi hóa của lưu huỳnh trong một loại hợp chất là oleum H­2S2O7

A. +2.               B. +4.                 C. +6.                 D. +8.

Trả lời.

Đáp án C.