Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2. Tính α + β, α - β, biết:

Bài 2. Tính α + β, α - β, biết:

a) α = 3, β = 2i                                      b) α = 1- 2i, β = 6i.

c) α = 5i, β = -7i                                     d) α = 15, β = 4- 2i

Hướng dẫn giải:

a) α + β = 3 + 2i,             α - β = 3 - 2i                                      

b) α + β = 1 + 4i              α - β = 1 - 8i

c) α + β = -2i,                  α - β = 12i    

d) α + β = 19 - 2i             α - β = 11 + 2i