Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết các phương trình hóa học 9 ở dạng công thức cấu tạo) của các phản ứng xảy ra khi:

Viết các phương trình hóa học 9 ở dạng công thức cấu tạo) của các phản ứng xảy ra khi:

a)      isopren tác dụng với hiđro ( xúc tác Ni)

b)      isopren tác dụng với brom (trong CCl4)

Các chất được lấy theo tỉ lệ số mol 1:1. tạo ra sản phẩm theo kiểu cộng 1,4.

c)       trùng hợp insopren theo kiểu 1.4

Giải

Cộng Hiđro

 C{H_2} = {\rm{ }}CH{\rm{ }}-{\rm{ }}CH{\rm{ }} = {\rm{ }}C{H_2} + {\rm{ }}{H_2}\buildrel tbl_t^0},Ni} \over \longrightarrow C{H_3} - C{H_2} - C{H_3}

Cộng Brom

Cộng 1,2:  

                                                                                             

Cộng 1,4:  

       

Cộng đồng thời vào hai liên kết đôi:

C{H_2} = CH - CH = C{H_2} + 2Br \to C{H_2}B{\rm{r - CHBr - CHBr - C{H_2}B{\rm{r}}