Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ứng với công thức...

 2. Ứng với công thức C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ?

A. 4

B. 5

C. 3

D. 7

Hướng dẫn:

CH2 = CH – CH2 – CH2 – CH3

CH3 -  CH = CH– CH2 – CH3