Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đơn chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử ?

2. Đơn chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử ?

A. Cl2, O3, S.

B. S, Cl2, Br2.

C. Na, F2, S.

D. Br2, O2, Ca.

Trả lời.

Đáp án B.

a