Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điền số vào hình a, b, c, d, e, f.

Điền số:

                          

Hình a                          Hình b                          Hình c

                              

Hình d                          Hình e                          Hình f

Bài giải:

Hình b viết số 2

Hình c viết số 1 rồi đến số 2.

Hình d viết số 1

Hình e viết số 3 ở trên.

Hình f viết số 2 ở hàng trên, ở hàng dưới viết số 2 rồi đến số 3.

Các bài học nên tham khảo