Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2. Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hoá học vì nó cho biết

Bài 2. Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố hoá học vì nó cho biết

A. số khối A.                           C. nguyên tử khối của nguyên tử.

B. số hiệu nguyên tử z.              D. số khối A và số hiệu nguyên tử z.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Chọn D

a