Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hai lớp 10C, 10D của một trường Trung học phổ thông đồng thời làm bài thi môn Ngữ văn...

2. Hai lớp 10C, 10D của một trường Trung học phổ thông đồng thời làm bài thi môn Ngữ văn theo cùng một đề thi. Kết quả thi được thình bày ở hai bảng phân bố tần số sau đây:

Điểm thi Ngữ văn của lớp 10C

Điểm thi Ngữ văn của lớp 10D

a) Tính các số trung bình cộng, phương sai, độ lệch chuẩn của các bảng phân bố tần số đã cho.

b) Xét xem kết quả làm bài thi của môn Ngữ văn ở lớp nào là đồng đều hơn?

Hướng dẫn.

a) Số trung bình điểm thi Ngữ văn của lớp 10C và 10D tương ứng là

\(\overline{x}=\frac{1}{40}\).(3x5 + 7x6 + 12x7 + 14x8 + 3x9 + 1x10) = 7,25

\(\overline{y}=\frac{1}{40}\).(8x6+18x7+10x8+4x9) = 7,25.

Phương sai bảng điểm thi Văn của hai lớp theo thứ tự là:

                                         \(S_{x}^{2}\) = 1,2875                    \(S_{y}^{2}\) = 0,7875.

Độ lệch chuẩn theo thứ tự là Sx ≈ 1,1347                     Sy ≈ 0,8874.

b) Qua xem xét các số đặc trung ta thấy điểm trung bình thi văn 2 lớp 10C và 10D là như nhau (đều bằng 7,25). Nhưng phương sai của bảng điểm thi lớp 10D nhỏ hơn phương sai tương ứng ở lớp 10C. Điều đó chứng tỏ kết quả làm bài thi Văn ở lớp 10D đồng đều hơn.