Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Biết tỉ số thể tích của hai hình lập phương là 2 : 3 (xem hình vẽ).

Biết tỉ số thể tích của hai hình lập phương là 2 : 3 (xem hình vẽ).

Thể tích: 64cm3

Thể tích:...cm?

a) Tính thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu phần trăm thể tích của hình lập phương bé ?

b) Tính thể tích của hình lập phương lớn.

Bài giải:

a) Tỉ số thể tích của hình lập phương lớn và hình lập phương bé là \(\frac{3}{2}\).

Vậy tỉ số phần trăm thể tích hình lập phương lớn và thể tích hình lập phương bé là: 3 : 2 = 1,5.

1,5 = 150%

b) Thể tích hình lập phương lớn là: 64 x  \(\frac{3}{2}\) = 96 (cm3)

Đáp số: a) 150%;   b) 96cm3

Các bài học nên tham khảo