Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đổ dung dịch

Đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch muối nào sau đây sẽ không có phản ứng?

A. NaF                                       C. NaBr

B. NaCl                                      D. NaI

Hướng dẫn giải:

Chọn A