Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính bình quân lương thực theo đầu người của thế giới và một số nước. Nhận xét

Tính bình quân lương thực theo đầu người của thế giới và một số nước. Nhận xét.

Trả lời:

Bình quân lương thực theo đầu người của thế giới và một số nước

Nước

Bình quân lương thực đầu người (kq/người)

Trung Quốc

312

Hoa Kì

1041

Ấn Độ

212

Pháp

1161

In-đô-nê-xi-a

267

Việt Nam

460

Toàn thế giới

327

* Nhận xét:

- Những nước có số dân đông là Trung Quốc, Ân Độ, Hoa Kì, In-đô-nê-xi-a.

- Những nước có sản lượng lương thực lớn là Trung Quốc, Hoa Kì và Ấn Độ.

- Những nước có bình quân lương thực đầu người cao nhất, gấp 3,5 lần bình quân lương thực đầu người của toàn thố giới là Hoa Kì và Pháp.

-  Trung Quốc và Ân Độ tuy có sản lượng lương thực cao nhưng vì dân số nhiều nhất thế giới, nên bình quân lương thực đầu người thấp hơn mức bình quân toàn thê giới. In-đô-nê-xi-a có sản lượng lương thực ở mức cao, nhưng do dân đông nên bình quân lương thực ở mức thấp.

Việt Nam, tuy là một nước đông dân, song nhờ có sản lượng lương thực ngày càng gia tăng nên bình quân lương thực đầu người vào loại khá

Các bài học nên tham khảo