Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho bảng số liệu:

Cho bảng số liệu:

        ĐÀN BÒ VÀ LỢN TRÊN THẾ GIỚI, THỜI KÌ 1980 - 2002 (TRIỆU CON)

- Vẽ biểu đồ cột thể hiện số lượng bò và lợn?

- Nhận xét.

Hướng dẫn giải:

a) Vẽ biểu đồ:

b) Nhận xét:

Giai đoạn 1980-2002:
Số lượng bò và lợn ngày càng tăng. Cụ thể:
+ Số lượng bò tăng từ 1218,1 triệu con (1980) lên 1360,5 triệu con (2002), tăng gấp 1,1 lần.
+ Số lượng lợn tăng từ 778.8 triệu con (1980) lên 939,3 triệu con (2002), tăng gấp 1.2 lần.
Số lượng bò nhiều hơn lợn ở tất cả các năm.