Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy nêu những điểm cần lưu ý khi xây dựng thực đơn ?

Hãy nêu những điểm cần lưu ý khi xây dựng thực đơn ?

Hướng dẫn trả lời

Thực đơn có số lượng và chất lượng món ăn phù hợp với tính chất của từng bữa ăn 

Thực đơn phải đủ các loại món ă chính theo cơ cấu của bữa ăn 

Thực đơn phải đảm bảo yêu cầu về mặt dinh dưỡng của bữa an và hiệu quả kinh tế 

a