Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên

2. Phát biểu mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của điện trường và từ trường.

Hướng dẫn:

Nếu tại một nơi có sự biến thiên theo thời gian của điện trường thì nơi đó suất hiện từ trường