Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cation M+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng....

2. Cation M+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 2s22p6. M+ là cation nào sau đây?

A .Ag+.                                            B. Cu+.                             

C. Na+.                                            D. K+.

Hướng dẫn.

Chọn C.