Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

2. Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Chất béo không tan trong nước.

B. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

C. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.

D. Chất béo là este của glixerol và axit cacboxylic mạch cacbon dài, không phân nhánh.

Trả lời.

Đáp án C. Dầu ăn là chất béo, còn mỡ bôi trơn là các hiđrocacbon.