Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2. Từ ơgenol (trong tinh dầu hương nhu) điều chế được metylơgenol (M = 178 g/mol) là chất dẫn dụ côn trùng.

Bài 2. Từ ơgenol (trong tinh dầu hương nhu) điều chế được metylơgenol (M = 178 g/mol) là chất dẫn dụ côn trùng. Kết quả phân tích nguyên tố của metylơgenol cho thấy: %C = 74,16%; %H = 7,86%, còn lại là oxi.

Lập công thức đơn giản nhất, công thức phân tử của metylơgenol.

Lời giải:

Xác định thành phần % các nguyên tố trong metylơgenol.

%C, %H (đã biết) => %O = 100% - (%C + %H) => CTPT là CxHyOz     

x : y : z =  = 

x : y : z = 6,18:7,86 :1,12 = 5.5 : 7:1 = 11:14:2 => CTĐGN : C11H14O2.

=> CTPT có dạng : (C11H14O2)n

Lập CTPT của metylơgenol. 178n = 178 => n = 1

Vậy CTPT của metylơgenol là C11H14O2.