Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2. Cho cấp số nhân với công bội q.

Bài 2. Cho cấp số nhân với công bội q.

a) Biết u1 = 2, u6 = 486. Tìm q

b) Biết q = \( \frac{2}{3}\), u4 = \( \frac{8}{21}\). Tìm u1

c) Biết u1 = 3, q = -2. HỎi số 192 là số hạng thứ mấy?

Hướng dẫn giải:

Trong bài này ta áp dụng công thức tinh số hạng tổng quát un = u1.qn-1, biết hai đại lượng, ta sẽ tìm đại lượng còn lại:

a) q = 3.

b) u1 = \( \frac{9}{7}\)

c) Theo đề bài ta có un = 192, từ đó ta tìm được n. Đáp số: n =7