Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2. ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 10 gam

Bài 2. Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 10 gam trong 250 gam dung dịch AgNO3 4%. Khi lấy vật ra thì khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 17%.

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng và cho biết vai trò các chất tham gia phản ứng.

b) Xác định khối lượng của vật sau phản ứng.

Lời giải:

b) \( m_{AgNO_{3}}=\) \( \frac{250.4}{100}\) = 10 (gam)

=> \( n_{AgNO_{3}}\) phản ứng = \( \frac{10.17}{100.170}\) = 0,01 (mol)

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

0,005   0,01                       0,01 (mol)

Khối lượng của vật sau phản ứng là:

10 + 108.0,01 - 64.0,005 = 10,76 (gam)