Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Biểu đồ dưới đây nói về kết quả học tập của học sinh ở một trường tiểu học.

Biểu đồ dưới đây nói về kết quả học tập của học sinh ở một trường tiểu học:

Hãy đọc tỉ số phần trăm của học sinh giỏi, học sinh khá và học sinh trung bình trên biểu đồ.

Bài giải:

Biểu đồ nói về kết quả học tập của học sinh ở một trường tiểu học.

- Có 17,5% là học sinh giỏi.

- Có 60% là học sinh khá.

- Có 22,5% là học sinh trung bình.