Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2. Tính: 3 + 2/5.

Bài 2. Tính:

a) 3 + \( \frac{2}{5}\) ;            b) 4 - \( \frac{5}{7}\) ;           c) 1 - \( \left ( \frac{2}{5} +\frac{1}{3}\right )\) .

Bài giải:

a) 3 + \( \frac{2}{5}\) = \( \frac{15}{5}+\frac{2}{5}=\frac{17}{5}\) ;

b) 4 - \( \frac{5}{7}\) = \( \frac{28}{7}-\frac{5}{7}=\frac{23}{7}\) ;

c)  1 - \( \left ( \frac{2}{5} +\frac{1}{3}\right )\) = 1 - \( \left ( \frac{6}{15} +\frac{5}{15}\right )\) = 1 - \( \frac{11}{15}\) = \( \frac{15}{15}-\frac{11}{15}=\frac{4}{15}\) .