Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Số lớp Một Trường tiểu học Hòa Bình trong bốn năm học như sau:

Số lớp Một Trường tiểu học Hòa Bình trong bốn năm học như sau:

Năm học 2001 - 2002: 4 lớp

Năm học 2002 - 200: 3 lớp

Năm học 2003 - 2004: 6 lớp

Năm học 2004 - 2005: 4 lớp

a) Hãy viết tiếp vào chỗ chấm trong biểu đồ dưới đây:

b) Dựa vào biểu đồ trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Số lớp Một của năm học 2003 - 2004 nhiều hơn của năm học 2002 - 2003 bao nhiêu lớp?

- Năm học 2002 - 2003 mỗi lớp có 35 học sinh. Hỏ trong năm học đó trường Tiểu học Hòa Bình có bao nhiêu học sinh lớp Một?

- Nếu năm học 2004 - 2005 mỗi lớp Một có 32 học sinh thì số học sinh lớp Một năm hóc 2002 - 2003 ít hơn năm học 2004 - 2005 bao nhiêu học sinh?

Hướng dẫn giải:

a) Đỉnh của cột thư nhất ghi 4

Phía dưới của cột thứ hai ghi 2002 - 2003

Đỉnh của cột thứ ba ghi số 6

Đỉnh của cột thứ tư ghi số 4, phía dưới của cột thứ tư ghi 2004 - 2005

b) Số học sinh lớp Một của năm học 2003- 2004 nhiều hơn của năm học 2002 - 2003 là:

6 - 3 = 3 lớp

- Số học sinh lớp Một trong năm học 2002 - 2003 của trường tiều học Hòa Bình là:

35 x 3 = 105 học sinh

- Số học sinh lớp Một trong năm học 2004 - 2005 của trường tiều học Hòa Bình là:

32 x 4 = 128 học sinh

Số học sinh lớp Một năm hoc 2002 - 2003 ít  hơn của năm học 2004- 2005 là 

128 - 105 = 23 học sinh