Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2 - Phiên mã, dịch mã - Cơ chế di truyền và biến dị Lý thuyết Phiên mã và dịch mã - Cadasa [SINH 12 NC] Tập 5: Bài 2 - P1/4 Phiên mã - YouTube dịch mã là gì, quá trình dịch mã diễn ra ở đâu, so sánh phiên mã và dịch mã, quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực, cơ chế dịch mã, enzim chính tham gia vào quá trình phiên mã là, phiên mã ở sinh vật nhân sơ và nhân thực, quá trình dịch mã kết thúc khi

Hãy trình bày diễn biến quá trình phiên mã và kết quả của nó.

Quá trình dịch mã tại riboxom diễn ra như thế nào?

Nêu vai trò của poliriboxom trong quá trình tổng hợp protein?

Một số đoạn gen có trình tự các nucleotit như sau:

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất: