Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Mẹ mua gà và cá hết 88 000 đồng.

Mẹ mua gà và cá hết 88 000 đồng. Số tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà. Hỏi mẹ mua cá hết bao nhiêu tiền ?

Giải

Tóm tắt

Cá + gà : 88000 đồng

Số tiền cá = 120% số tiền gà

  Gà: ? đồng

  Cá : ? đồng

Bài giải:

Số tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà nên ta có tỉ số giữa số tiền mua cá và mua gà là:

\(120\%  = {{120} \over {100}} = {6 \over 5}\)

Như vậy nếu số tiền mua gà là 5 phần thì số tiền mua cá là 6 phần như thế.
Tổng số phần bằng nhau là:
  5 + 6 = 11 (phần)
Số tiền mua cá là:
  88000 : 11 x 6 = 48000 (đồng)
Đáp số: 48000 đồng