Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2 Hỏi mỗi bể có nao nhiêu lít xăng? Bài 3 Hỏi có thể xếp được vào nhiều nhất bao nhiêu hộp và còn thừa mấy cái áo?

Bài 2. Người ta đổ đều 128 610l xăng vào 6 bể. Hỏi mỗi bể có nao nhiêu lít xăng?

Bài 3. Người ta xếp 187 250 cái áo vào các hộp, mỗi hộp 8 áo. Hỏi có thể xếp được vào nhiều nhất bao nhiêu hộp và còn thừa mấy cái áo?

Hướng dẫn giải:

Bài 2 

Số lít xăng ở mỗi bể là:

            128 610 : 6 = 21435 (l)

                                            Đáp số: 21435 (l) xăng

Bài 3 

Thực hiện phép chia ta có:

187250 : 8 = 23406 (dư 2)

Vậy có thể sắp xếp được nhiều nhất 23406 hộp và còn thừa 2 áo 

                          Đáp số: 23406 hộp và còn thừa 2 áo