Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2. Viết số, biết số đó gồm. Bài 3. Số liệu điều tra dân số của một số nước

Bài 2. Viết số, biết số đó gồm:

a) 5 triệu, 7 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 3 trăm, 4 chục và 2 đơn vị;

b) 5 triệu, 7 trăm nghìn, 6 nghìn, 3 trăm, 4 chục và 2 đơn vị;

c) 5 chục triệu, 7 chục nghìn, 6 nghìn, 3 trăm, 4 chục và 2 đơn vị;

d) 5 chục triệu, 7 triệu, 6 trăm nghìn, 3 chục nghìn, 4 nghìn và 2 đơn vị.

Hướng dẫn giải:

a) 5760342

b) 5706342

c) 50076342

d) 57634002

Bài 3. Số liệu điều tra dân số của một số nước vào tháng 12 năm 1999 được viết ở trên bảng bên:

a) Trong các nước đó:

- Nước nào có dân số nhiều nhất?

- Nước nào có dân số ít nhất?

b) Hãy viết tên các nước có số dân theo thứ tự ít lên đến nhiều.

Tên nước

Số dân

Việt Nam

77 263 000

Lào

5 300 000

Cam- pu- chia

10 900 000

Liên Bang Nga

147 200 000

Hoa Kỳ

273 300 000

Ấn Độ

989 200 000

 Hướng dẫn giải:

a) Trong số các nước nêu trên nước Ấn Độ có số dân nhiều nhất.

- Nước Lào có dân số ít nhất

b) Các nước có số dân xếp theo thứ tự từ ít đến nhiều là:

Lào; Cam-pu-chia; Việt Nam; Liên Bang Nga; Hoa Kỳ; Ấn Độ