Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu).

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

                              

Hình 1                                                 Hình 2

                             

Hình 3                                                 Hình 4

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

                          

Hình 1                        Hình 2                       Hình 3

                        

Hình 4                       Hình 5                        Hình 6

                   

Hình 7                                            Hình 8

Bài 4: 

0....1                  0....5                 7.....0                   8....8

2....0                  8....0                 0.....3                   4....4

0....4                  9....0                 0.....2                   0....0

Bài giải: 

Bài 2:

Hình 1: Viết vào ô trống các số 2; 4.

Hình 2: Viết vào ô trống các số 0; 2; 3;4.

Hình 3: Viết vào ô trống các số 0; 1 ;2 ; 4; 5.

Hình 4: Viết vào ô trống các số 0; 1 ;3; 4; 5; 7; 8.

Bài 3:

Hình 2: Viết số 2 vào ô trống.

Hình 3: Viết số 0 vào ô trống.

Hình 4: Viết số 6 vào ô trống.

Hình 5: Viết số 8  vào ô trống.

Hình 6: Viết số 0 vào ô trống.

Hình 7: Viết số 0; 1 vào ô trống.

Hình 8: Viết số 0; 1; 2 vào ô trống. 

Bài 4: 

0 < 1                  0 < 5                 7 > 0                   8 = 8

2 > 0                  8 > 0                 0 > 3                   4 = 4

0 < 4                  9 > 0                 0 > 2                   0 = 0

Các bài học nên tham khảo