Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2: Số ?Bài 3: Số ?Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống, Bài 5: Khoanh vào số lớn nhất (theo mẫu):

Bài 2: Số ?

         

Hình 1                                     Hình 2

        

Hình 3                                            Hình 4

Bài 3: Số ?

                

Hình 1                       Hình 2                     Hình 3

               

Hình 4                      Hình 5                       Hình 6

Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống:

Hình a

Hình b

Bài 5: Khoanh vào số lớn nhất (theo mẫu):

a) 4            ,             2                ,            7

b) 8            ,             10               ,            9

c) 6            ,             3                 ,            5.

Bài giải:

Bài 2:

Hình 1: Viết vào ô  trống số 6.

Hình 2: Viết vào ô  trống số 8.

Hình 3: Viết vào ô  trống số 9.

Hình 4: Viết vào ô  trống số 10.

Bài 3:

Hình 1: Viết vào ô  trống số 10.

Hình 2: Viết vào ô  trống số 10 .

Hình 3: Viết vào ô  trống số 10.

Hình 4: Viết vào ô  trống số 10.

Hình 5: Viết vào ô  trống số 10.

Hình 6: Viết vào ô  trống số 10.

Bài 4:

Hình a: Viết các số 2; 3; 5 ;6 ;7; 9;10

Hình b: Viết các số 9; 8;7;6;5;4;3;2;0.

Bài 5:

b) Khoanh vào số 10.

c) Khoanh vào số 6.

Các bài học nên tham khảo