Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2: Trả lời câu hỏi,Bài 3: Trả lời các câu hỏi,Bài 4: Đặt tính rồi tính, Bài 5: Tính

Bài 2: Trả lời câu hỏi:

Số liền sau của 7 là số nào ?

Số liền sau của 9 là số nào ?

Số liền sau của 10 là số nào ?

Số liền sau của 19 là số nào ?

Mẫu: Số liền sau của 7 là 8.

Bài 3: Trả lời các câu hỏi:

Số liền trước của 8 là số nào ?

Số liền trước của 10 là số nào ?

Số liền trước của 11 là số nào ?

Số liền trước của 1 là số nào ?

Mẫu: Số liền trước của 8 là 7.

Bài 4: Đặt tính rồi tính:

12 + 3 =                               14 + 5 =                              11 + 7 =

15 - 3 =                               19 - 5 =                               18 - 7 =

Bài 5: Tính:

11 + 2 + 3 =                         15 + 1 - 6 =                           17 - 5 - 1 =

12 + 3 + 4 =                         16 + 3 - 9 =                           17 - 1 - 5 =

Bài giải:

Bài 2:

Số liền sau của 9 là 10.

Số liền sau của 10 là 11.

Số liền sau của 19 là 20.

Bài 3:

Số liền trước của 8 là 7.

Số liền trước của 10 là 9.

Số liền trước của 11 là 10.

Số liền trước của 1 là 0.

Bài 4:

12 + 3 = 15                              14 + 5 = 19                             11 + 7 = 18

15 - 3 = 12                              19 - 5 = 14                              18 - 7 = 11

Bài 5: 

11 + 2 + 3 = 16                    15 + 1 - 6 = 10                         17 - 5 - 1 = 11

12 + 3 + 4 = 19                    16 + 3 - 9 = 10                         17 - 1 - 5 = 11