Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3. Viết phương trình hoá học khi cho clo, lưu huỳnh, oxi phản ứng với sắt ỏ nhiệt độ cao. Cho biết hoá trị của sắt trong những hợp chất tạo thành. câu 2. Nêu tính chất hoá học của clo. Viết các phương trình hoá học minh hoạ.

Bài 2.  Nêu tính chất hoá học của clo. Viết các phương trình hoá học minh hoạ.

Tính chất hóa học của clo

a)      Tác dụng với kim loại

        2Fe+3Cl2------ > 2FeCl3

b)      Tác dụng với hidro

              H2(k) + Cl------- .> 2HCl (k)

c)       Tác dụng với nước

            Cl2+ H2O  < --------- > HCl + HclO

d)      Tác dụng với dung dịch NaOH

           Cl2+ 2NaOH-------->  NaCl + NaClO + H2O

                                                          nước  gia -ven

Bài 3.  Viết phương trình hoá học khi cho clo, lưu huỳnh, oxi phản ứng với sắt ỏ nhiệt độ cao. Cho biết hoá trị của sắt trong những hợp chất tạo thành.

Phương trình hóa học của các phản ứng

a)     2 Fe +3Cl2 ------ > 2FeCl3 ( Fe hóa trị III)

b)    Fe + S--------- > FeS ( Fe hóa trị II)

c)     3Fe + 2O2--------- > Fe2O4  ( Fe hóa trị III, và II)