Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vẽ lại hình bên và nói rõ trình tự vẽ hình.

Bài 19. Vẽ lại hình bên và nói rõ trình tự vẽ hình.

Chú ý: Có thể vẽ hình theo nhiều trình tự khác nhau.

Hướng dẫn giải: Có thể vẽ hình đã cho theo nhiều trình tự khác nhau.

Ví dụ:

Trình tự 1:

- Vẽ đường thẳng \(d_{2}\) bất kì.

- Vẽ đường thẳng \(d_{1}\) cắt \(d_{2}\) tại O và tạo với \(d_{2}\) góc \(60^{\circ}\).

- Vẽ điểm A tùy ý nằm trong \(\widehat{d_{1}Od_{2}}\).

- Vẽ đoạn thẳng AB vuông góc \(d_{1}\) tại B.

- Vẽ đoạn thẳng BC vuông góc với \(d_{2}\) tại C.

Trình tự 2:

- Vẽ hai đường thẳng \(d_{1},d_{2}\) cắt nhau tại O và tạo thành góc \(60^{\circ}\).

- Lấy điểm B tùy ý nằm trên tia \(Od_{1}\).

- Vẽ đoạn thẳng BC vuông góc với tia \(Od_{2}\), điểm C nằm trên tia \(Od_{2}\).

- Vẽ đoạn thẳng BA vuông góc với tia \(Od_{1}\), điểm A nằm trong góc \(\widehat{d_{1}Od_{2}}\).