Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn làm vua (Trưng Vương), đóng đô ở Mê Linh và phong chức tước cho những người có công, thành lập chính quyền tự chủ.

Mã Viện được chọn làm chỉ huy đạo quân xâm lược

Về phía quân xâm lược Hán : thời gian - tướng chỉ huy - lực lượng - tấn công Hợp Phố

- Thể hiện ý chí độc lập và tinh thần chiến đấu bất khuất của dân tộc...