Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đưa các phương trình sau về dạng

18. Đưa các phương trình sau về dạng ax2 + 2b’x + c = 0 và giải chúng. Sau đo, dùng bảng số hoặc máy tính để viết gần đúng nghiệm tìm được (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai):

a) 3x2 – 2x = x2 + 3;                                b) (2x - √2)2 – 1 = (x + 1)(x – 1);

c) 3x2 + 3 = 2(x + 1);                                d) 0,5x(x + 1) = (x – 1)2

Bài giải:

a) 3x2 – 2x = x2 + 3 ⇔ 2x2 – 2x  - 3 = 0.

b’ = -1,  ∆’ = (-1)2 – 2 . (-3) = 7

x1 = \(\frac{1 + \sqrt{7}}{2}\) ≈ 1, 82;  x2 = \(\frac{1 - \sqrt{7}}{2}\) ≈ -0,82

b) (2x - √2)2 – 1 = (x + 1)(x – 1) ⇔ 3x2 - 4√2 . x + 2 = 0 . b’ = -2√2

∆’ = (-2√2)2 – 3 . 2 = 2

x1 = \(\frac{2\sqrt{2}+ \sqrt{2}}{3}\) = √2 ≈ 1,41; x2  = \(\frac{2\sqrt{2}- \sqrt{2}}{3}\) = \(\frac{\sqrt{2}}{3}\) ≈ 0,47.

c) 3x2 + 3 = 2(x + 1) ⇔ 3x2 – 2x + 1 = 0.

b’ = -1; ∆’ = (-1)2 – 3 . 1 = -2 < 0

Phương trình vô nghiệm.

d) 0,5x(x + 1) = (x – 1)2 ⇔ 0,5x2 – 2,5x + 1 = 0

⇔ x2 – 5x + 2 = 0, b’ = -2,5; ∆’ = (-2,5)2 – 1 . 2 = 4,25

x1 = 2,5 + √4,25 ≈ 4,56, x2 = 2,5 - √4,25 ≈ 0,44

(Rõ ràng trong trường hợp này dung công thức nghiệm thu gọn cũng không đơn giản hơn)