Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn nếu có thể).

18. Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn nếu có thể).

a) 20 phút                           b) 35 phút                          c) 90 phút.

Giải.

a) 20 phút = \(\frac{1}{3}\) giờ ;            b) 35 phút = \(\frac{7}{12}\) giờ ;         c)c90 phút = \(\frac{3}{20}\) .