Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 18. Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai, hãy tính.

Bài 18. Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai, hãy tính:

a) √7.V63;                 b) √2,5.√30.√48;

c) √0,4.√6,4;              d) √2,7.√5.√1,5.

Hướng dẫn giải:

a) 21;         b) 60;         c) 1,6;          d) 4,5.