Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 18. Xét bài toán...

Bài 18. Xét bài toán: "\(\Delta\)AMB và \(\Delta\)ANB có MA=MB, NA=NB(h.71). Chứng m inh rằng

\(\widehat{AMN}=\widehat{BMN}\)."

1) Hãy ghi giả thiết và kết luận của bài toán.

2) Hãy sắp xếp bốn câu sau đây một cách hợp lý để giải bài toán trên :

a) Do đó  \(\Delta\)AMN=\(\Delta\)BMN(c.c.c)

b) MN: cạnh chung

MA=MB( Giả thiết)

NA= NB( Giả thiết)

c) Suy ra \(\widehat{AMN}=\widehat{BMN}\)(2 góc tương ứng)

d)\(\Delta\)AMB và \(\Delta\)ANB có:

Giải

1)

                 

2) sắp xếp theo thư tự.

d,b,a,c.