Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính giá trị các biểu thức sau: A = 27 + 46 + 79 + 34 + 53;

Tính giá trị các biểu thức sau:

A = 27 + 46 + 79 + 34 + 53;

B = - 377 - (98 - 277)

C = - 1,7× 2,3 + 1,7.× (- 3,7) - 1,7×3 - 0,17:0,1

D = \(2{3 \over 4}.\left( { - 0,4} \right) - 1{3 \over 5}.2,75 + \left( { - 1,2} \right):{4 \over {11}}\)

\(E = {{\left( {{2^3}.5.7} \right)\left( {{5^2}{{.7}^3}} \right)} \over {{{\left( {{{2.5.7}^2}} \right)}^2}}}\)

Hướng dẫn làm bài:

A = 27 + 46 + 79 + 34 + 53 = 239

B = - 377 - (98 - 277)

   = - 377 - 98 + 277

   =           -198

C = - 1,7× 2,3 + 1,7.× (- 3,7) - 1,7×3 - 0,17:0,1

  = 1,7. (-2,3 – 3,7 – 3 – 1)

  = 1,7 . (-10)  

  =  -17.

D = \(2{3 \over 4}.\left( { - 0,4} \right) - 1{3 \over 5}.2,75 + \left( { - 1,2} \right):{4 \over {11}}\)

   \(={{11} \over 4}.{{ - 4} \over {10}} - {8 \over 5}.{{11} \over 4} + {{ - 6} \over 5}.{{11} \over 4}\)

   \(={{11} \over 4}.\left( {{{ - 4} \over {10}} - {8 \over 5} + {{ - 6} \over 5}} \right)\)

   \( = {{11} \over 4}.{{ - 2 - 8 - 6} \over 5}\)

   \( = {{11} \over 4}.{{ - 16} \over 5}\)

   \( = {{ - 44} \over 5}\)

\(E = {{\left( {{2^3}.5.7} \right)\left( {{5^2}{{.7}^3}} \right)} \over {{{\left( {{{2.5.7}^2}} \right)}^2}}}\)

   \( = {{{2^3}{{.5}^3}{{.7}^4}} \over {{2^2}{{.5}^2}{{.7}^4}}}\)

      = 2.5

      = 10