Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vẽ đồ thị của các hàm số y = x + 1

17. a) Vẽ đồ thị của các hàm số y = x + 1 và y = -x + 3 trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Hai đường thẳng y = x + 1 và  y = -x + 3 cắt nhau tại C và cắt trục Ox theo thứ tự tại A và B. Tìm tọa độ của các điểm A, B, C.

c) Tính chu vi và diện tích của tam giác ABC (đơn vi đo trên các trục tọa độ là xentimét)

Bài giải:

a) Xem hình bên

b) A(-1; 0), B(3; 0), C(1; 2).

c) Chu vi ∆ABC bằng 4(1 + √2).

Diện tích ∆ABC bằng 4cm2 .