Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Rút gọn.

17. Rút gọn:

a)  \(\frac{3.5}{8.24}\) ;                   b) \(\frac{2.14}{7.8}\)                        c) \(\frac{3.7.11}{22.9}\) ;

d) \(\frac{8.5-8.2}{16}\) ;         e) \(\frac{11.4-11}{2-13}\) .

Hướng dẫn giải.

a) \(\frac{3.5}{8.24}=\frac{3.5:3}{8.24:3}=\frac{5}{8.8}=\frac{5}{64}\) .

Lưu ý. Ta có thể phân tích tử và mẫu của phân số ra thừa số nguyên tố rồi chia cả tử và mẫu cho thừa số chung.

b) \(\frac{2.14}{7.8}=\frac{2.2.7}{7.2^{3}}=\frac{2.7}{7.4}=\frac{1}{2};\)

c) \(\frac{3.7.11}{22.9}=\frac{3.7.11}{2.11.3^{2}}=\frac{7}{2.3}=\frac{7}{6};\)

d)  \(\frac{8.5-8.2}{16}=\frac{(8.5-8.2):8}{16:8}=\frac{5-2}{2}=\frac{3}{2};\)

e) 

\(\frac{11.4-11}{2-13}=\frac{11.4-11}{-11}=\frac{(11.4-11):11}{-11:11}=\frac{4-1}{-1}=\frac{-3}{1}=-3\).