Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Giải các phương trình:

Giải các phương trình:

a) \(7 + 2x = 22 - 3x\)                  b) \(8x - 3 = 5x + 12\)

c) \(x - 12 + 4x = 25 + 2x - 1\)     d) \(x + 2x + 3x - 19 = 3x + 5;\)

e) \(7 - \left( {2x + 4} \right) =  - \left( {x + 4} \right)\)

f) \(\left( {x - 1} \right) - \left( {2x - 1} \right) = 9 - x\)

Hướng dẫn làm bài:

 a) \(7 + 2x = 22 - 3x\)

⇔ \(2x + 3x = 22 - 7\)

⇔ \(5x = 15\)

⇔x = 3

Vậy  phương trình có nghiệm x = 3.

b) \(8x - 3 = 5x + 12\)

⇔8x – 5x = 12 +3

⇔3x = 15

⇔x = 5

Vậy phương trình có nghiệm x = 5.

c) \(x - 12 + 4x = 25 + 2x - 1\)

⇔5x – 12 = 2x + 24

⇔5x – 2x = 24 + 12

⇔3x = 36

⇔x = 12

Vậy phương trình có nghiệm x = 12.

d) \(x + 2x + 3x - 19 = 3x + 5\)

⇔6x – 19 = 5x +3x

⇔3x= 24

⇔x= 8

Vậy phương trình có nghiệm x = 8.

e) \(7 - \left( {2x + 4} \right) =  - \left( {x + 4} \right)\)

⇔7 – 2x – 4 = -x – 4

⇔-2x + x = -7 – 4 + 4

⇔-x = - 7

⇔x = 7

Vậy phương trình có nghiệm x = 7.            

f) \(\left( {x - 1} \right) - \left( {2x - 1} \right) = 9 - x\)

⇔x – 1 – 2x + 1 = 9 – x

⇔x + x – 2x = 9

⇔0x = 9

Phương trình vô nghiệm.