Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

Một lớp học có 40 học sinh được xếp ngồi đều nhau trên các ghế băng. Nếu ta bớt đi 2 ghế băng thì mỗi ghế còn lại phải xếp thêm 1 học sinh. Tính số ghế băng lúc đầu.

Một lớp học có 40 học sinh được xếp ngồi đều nhau trên các ghế băng. Nếu ta bớt đi 2 ghế băng thì mỗi ghế còn lại phải xếp thêm 1 học sinh. Tính số ghế băng lúc đầu.

Hướng dẫn trả lời:

Gọi x (chiếc) là số ghế băng lúc đầu. Điều kiện: x nguyên dương. Khi đó số học sinh chia đều trên mỗi ghế băng là \({{40} \over x}\) (học sinh)

Nếu bớt đi 2 ghế băng thì số ghế băng còn lại là (x – 2) chiếc. Khi đó mỗi ghế có \(\left( {{{40} \over x} + 1} \right)\) học sinh ngồi.

Ta có phương trình:

\(\left( {x - 2} \right)\left( {{{40} \over x} + 1} \right) = 40 \Leftrightarrow {x^2} - 2{\rm{x}} = 80 = 0\) 

Giải phương trình ta được: x1 = 10 (thỏa mãn); x2 = -8 (loại)

Vậy số băng lúc đầu là 10 chiếc